Játékszabályzat

facebook nyeremény szabályzat


HAIRSTYLIST SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG- (DANCSÓ ERIKA SZALON BUDAPEST) Facebook nyereményjáték szabályzat
 
1. A játék és a szervező

Jelen szabályzat a – HAIRSTYLIST SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG - Kft. által kezelt és karbantartott Facebook és Instagram oldalon futó üzenőfali nyereményjátékokra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.
 
2. Kik vehetnek részt a játékban?

a)   A Játékban részt vehet minden 16 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). 

b)   Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. 

c)    Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

d)   A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

e)   A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

f)    Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

g)   A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
 
3. A játék időtartama, menete 

A játék időtartama: 2023. Szeptember 11. – 2023. Október 1.
Nyertesek száma: 1 fő
Nyeremény: Az újonnan nyíló budapesti Dancsó Erika Szalon arca, egészen egy teljes naptári évig, illetve a vele járó rengeteg extra ajándék, mint például:
- az ország egyik leghíresebb női mesterfodrászának leszel hivatalos nagykövete
- profi fotózásokon, bemutatókon való díjtalan részvétel
- az ország legmenőbb hirdetőfelületein láthatod viszont saját magad
- TV-s megjelenések
- a budapesti szalon szolgáltatásainak teljeskörű igénybevétele díjtalanul

A véletlenszerű sorsolásban való részvétel feltétele a nyereményjátékra vonatkozó bejegyzés kedvelése, valamint a Dancsó Erika Szalon Budapest oldal kedvelése. A Dancsó Erika Szalon Budapest Instagram oldal követése, illetve egy a játékos által kiválasztott kép feltöltése a saját profiljára, aminek leírásában használja a „dancsoerikaszalonbudapest” hashtaget.
A sorolás és eredményhirdetés időpontja: 2023. 10. 1. – 18:00
 
A játék menete:

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a –HAIRSTYLIST SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG- Kft. Facebook és Instagram oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia (a nyereményjátékra vonatkozó bejegyzés kedvelése, valamint a Dancsó Erika Szalon Budapest oldal kedvelése. A Dancsó Erika Szalon Budapest Instagram oldal követése, illetve egy a játékos által kiválasztott kép feltöltése a saját profiljára, aminek leírásában használja a „dancsoerikaszalonbudapest” hashtaget.)
A nyertest a sikeresen teljesítendő összes kritériumnak megfelelő játékosok közül véletlenszerűen választjuk ki.
 
4. Nyeremények, nyertesek

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.
A nyerteseket gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva végezzük.
A nyertes nevét a Szervező Facebook oldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 48 órán belül.
Pótnyerteseket hirdetünk.
A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
a)   ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 16. életévét;
b)   ha az értesítő levélre 1 munkanapon belül nem válaszol;
c)    ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
d)   egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
e)   egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
f)    jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti

5. Nyertesek értesítése

A nyertesekkel Facebook üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit. A nyertes nevét a Facebook oldalon is közzé tesszük.
Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.
Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.
 
6. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény átvételének részleteit a nyertessel Facebook üzenetben majd e-mailben vagy telefonon egyeztetjük.
A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.
 
7. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.
 
8. Adatkezelés és adatvédelem

8.1 Tájékoztatás

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra, a nyertes/ek azonosítására, nyereményének részleteivel kapcsolatos egyeztetésre használjuk.
A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.1 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag a jogszabályban engedélyezett határidőig, illetve a játékban résztvevő tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.
Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.
A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.
Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.
 
8.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

a)   hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, születési idő), a Szervező és a Megbízott a nyereményre való jogosultság megállapítása céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
b)   feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játékidőtartama alatt felhasználja, valamint, hogy azokat az általa megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozók részére továbbítsa ugyanezen célra.
A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli, kivételt képez az az eset, amennyiben az aktuális üzenőfali játékhoz kapcsolódik egy másik, külön Applikációban történő regisztráció és ezzel párhuzamosan egy másik, a Játékos által elfogadott játékszabály.
 
9. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyeremény játékszellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.
Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén, értesítés nélkül kizárja a Játékost a Játékból.
 
10. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.
Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

2023.09.08